Sở Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng

Chức năng - nhiệm vụ

 

đang được cập nhật!

Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng
102 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08) 39.111.333