Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Saturday, June 19, 2021

THÔNG BÁO

Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh