Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, August 5, 2020

Ban hành Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 111/TB-HĐXTVC về Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 26/KH-TT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Qản lý Giao thông công cộng Đợt 1 năm 2020 (Điều chỉnh); Công văn số 5863/SGTVT-TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng năm 2020 (Đợt 1); Quyết định số 896/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 1) của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng; Thông báo số 83/TB-TT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng năm 2020 (Đợt 1);

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng năm 2020 thông báo nội quy phỏng vấn như sau:

I. ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN

1. Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng thời gian quy định (buổi sáng, bắt đầu từ 8h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30), quá 03 lần sau khi Ban kiểm tra, sát hạch gọi mà thí sinh không có mặt thì coi như bỏ phỏng vấn, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

2. Để đảm bảo trật tự của buổi phỏng vấn, thí sinh được thông báo triệu tập ở buổi phỏng vấn nào thì có mặt ở buổi phỏng vấn đó.

3. Thí sinh phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (Giấy phép lái xe, thẻ đảng viên,…) để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. Ngồi đúng vị trí quy định.

5. Chỉ được mang vào phòng phỏng vấn bút viết, thước kẻ; không được mang điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung phỏng vấn, sát hạch.

6. Chỉ được sử dụng giấy nháp do Ban kiểm tra, sát hạch phát, có chữ ký của cán bộ phỏng vấn. Thí sinh phải ghi rõ họ tên, số báo danh, các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu trên giấy nháp. Mỗi tờ giấy nháp phải có đủ chữ ký của 02 thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

7. Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng chờ của khu vực phỏng vấn.

8. Không được trao đổi với thí sinh khác dưới mọi hình thức trong phòng chờ và phòng phỏng vấn.

9. Nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cho cán bộ phỏng vấn biết. Khi được phép, thí sinh đứng trình bày rõ, công khai với cán bộ phỏng vấn ý kiến của mình.

10. Trong suốt thời gian chuẩn bị và phỏng vấn, thí sinh không được ra ngoài phòng phỏng vấn. Nếu thí sinh đau, ốm bất thường thì phải báo cho cán bộ phỏng vấn và cán bộ phỏng vấn phải báo ngay cho Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch xem xét, giải quyết.

11. Khi có sự việc bất thường xảy ra thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ phỏng vấn.

12. Kết thúc phỏng vấn, thí sinh phải nộp lại đề phỏng vấn và giấy nháp (nếu có) cho cán bộ phỏng vấn (kể cả giấy nháp chưa sử dụng); đồng thời rời khỏi khu vực phỏng vấn.

13. Thí sinh có quyền phản ánh những hành vi, những người vi phạm nội quy phỏng vấn cho cán bộ phỏng vấn, Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch hoặc thành viên Hội đồng xét tuyển, thành viên Ban giám sát kỳ xét tuyển.

II. XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH

Thí sinh vi phạm nội quy đều phải lập biên bản xử lý vi phạm và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

1. Hình thức khiển trách:

Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

a) Cố ý ngồi không đúng vị trí quy định, trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở 01 (một) lần nhưng vẫn không chấp hành.

b) Mang tài liệu vào phòng phỏng vấn nhưng chưa sử dụng.

Hình thức khiển trách do cán bộ phỏng vấn lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% kết quả điểm phỏng vấn.

2. Hình thức cảnh cáo:

Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

a) Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phỏng vấn.

b) Sử dụng tài liệu trong phòng phỏng vấn.

c) Sử dụng các vật dụng không được phép mang vào phòng phỏng vấn như: điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng phỏng vấn,...

Hình thức cảnh cáo do cán bộ phỏng vấn lập biên bản, thu (hoặc tạm giữ) tang vật và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% kết quả điểm phỏng vấn.

3. Hình thức đình chỉ phỏng vấn:

Được áp dụng đối với thí sinh đã bị lập biên bản xử lý ở hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy phỏng vấn.

Hình thức đình chỉ phỏng vấn do Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch quyết định và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị đình chỉ phỏng vấn sẽ được chấm điểm 0 (điểm không).

4. Hủy bỏ kết quả phỏng vấn:

Được áp dụng đối với thí sinh nhờ người khác tham gia phỏng vấn hộ hoặc bị đình chỉ phỏng vấn.

5. Thí sinh cố ý gây mất an toàn trong phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn, ngoài việc bị đình chỉ và hủy kết quả phỏng vấn, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy phỏng vấn phải được lập biên bản, cán bộ phỏng vấn và thí sinh vi phạm phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn, cán bộ phỏng vấn phải báo cáo ngay với Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch. Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thì cán bộ phỏng vấn mời thí sinh bên cạnh chứng kiến và Giám sát viên cùng ký vào biên bản.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỎNG VẤN, GIÁM THỊ HÀNH LANG

1. Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự.

2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế, nội quy của kỳ xét tuyển.

3. Giữ trật tự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác trong phòng phỏng vấn.

4. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian chuẩn bị và trong thời gian phỏng vấn.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỎNG VẤN, VIÊN CHỨC THAM GIA KỲ XÉT TUYỂN

1. Người tham gia tổ chức kỳ xét tuyển (thành viên Hội đồng xét tuyển, thành viên Ban kiểm tra sát hạch, Tổ giám thị hành lang) có hành vi vi phạm các quy định tại mục III của nội quy này, ngoài việc bị đình chỉ làm công tác xét tuyển còn bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cán bộ, công chức, viên chức không tham gia tổ chức thi nhưng có các hành vi, như: tham gia phỏng vấn hộ, đưa lời giải vào cho thí sinh, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hường xấu đến kỳ thi, gây rối mất trật tự tại khu vực phỏng vấn, gây rối làm mất trật tự tại khu vực phỏng vấn thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, yêu cầu các thành viên Hội đồng, các cán bộ có liên quan, các thí sinh thực hiện nghiêm túc Nội quy này./.


Danh sách số báo danh của thí sinh đính kèm: Tại đây!

Print
Comments 0
Rate this article:
4.5

Categories: Tin van tai hanh khach cong congNumber of views: 2475

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find
«April 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
252627
4379

Kết quả phỏng vấn kỳ tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2024

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo ứng viên đã đạt kết quả phỏng vấn, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Minh Bạc;

2. Trương Nguyễn Hải Đăng;

3. Đặng Nguyễn Hồng Đông;

4. Nguyễn Văn Sang;

5. Đỗ Khoa Thi.

Trên đây là Thông báo kết quả phỏng vấn trong kỳ tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2024 tại Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng./.


Read more
28293031

Đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt được đấu thầu

Thông qua công tác đấu thầu khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã lựa chọn được đơn vị vận hành 16 tuyến xe buýt sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 như sau:

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn khai thác 05 tuyến xe buýt có số hiệu tuyến 6, 10, 50, 52, 91 và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES khai thác 11 tuyến xe buýt có số hiệu tuyến 29, 57, 99, 141, 68, 102, 16, 41, 61, 73 và 151.

Read more
1
4383

Tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt trong thời gian thi công hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Công nhận lộ trình tạm điều chỉnh của tuyến xe buýt có trợ giá số 68 và 72 nhằm phục vụ công trình thi công Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7:

Thời gian thực hiện: Từ ngày 08 tháng 02 năm 2024 đến khi hoàn tất thi công nút giao thông và tuyến xe buýt được khôi phục lộ trình cũ theo thông báo của Trung tâm.

Read more
2
4384

"Ảnh đẹp cùng áo dài" nét duyên dáng chị em Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng

Hội thi được tổ chức với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc đồng thời truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa về tình yêu đối với Áo dài đến du khách trong và ngoài nước.

Read more
34567
89101112
4385

Lễ công bố tuyến xe điện phục vụ khách tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lộ trình, phạm vi hoạt động:

Lộ trình Quận 1 và Quận 4: Bến Nhà Rồng – Cầu Khánh Hội –Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Thị Minh Khai – Hoàng Sa – Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – Calmete – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành – Bến Nhà Rồng.

Lộ trình Quận 5 và Quận 6: Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi – Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương – Hồng Bàng – Nguyn Thị Nhỏ - Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Tháp Mười – Hải Thượng Lãn Ông - Võ Văn Kiệt – Nguyễn Văn Cừ.

Read more
1314
1516
4388

Kế hoạch phục vụ hành khách bằng xe buýt dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố sẽ được nghỉ 01 ngày (Ngày 18 tháng 4 năm 2024). Trung tâm dự báo nhu cầu đi lại của hành khách đến các điểm khu vui chơi, du lịch, di tích lịch sử, Bến xe liên tỉnh sẽ tăng cao. Do đó, việc ổn định thông số hoạt động của các tuyến xe buýt có lộ trình kết nối các vị trí này là cần thiết. Bên cạnh đó, các tuyến xe buýt có sản lượng hành khách là học sinh, sinh viên lớn cũng cần điều chỉnh thông số cho phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách.

Read more
17181920
4389

TP.HCM ra mắt mini app Go!Bus trên Zalo, đẩy mạnh phát triển CNTT trong ngành GTVT

Người dân TP.HCM có thể tiếp cận các dịch vụ giao thông công cộng trực tiếp trên Zalo.

Với việc ra mắt mini app này, Trung tâm Quản lý Giao thông công công - Sở GTVT TPHCM đã khẳng định nỗ lực phát triển ngành giao thông vận tải theo hướng đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nhằm giúp người dân có được những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Người dân không cần phải tải thêm ứng dụng ngoài mà vẫn có thể sử dụng các tiện ích Go!bus một cách dễ dàng và nhanh chóng với Zalo - một ứng dụng "quốc dân” của người Việt.

Read more
21
22232425262728
293012345

Archive

Page Views