Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Saturday, March 28, 2020

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI