Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Thông tin loại hình xe đưa rước học sinh

- Thông tin đăng ký xe đưa rước học sinh (năm học 2019-2020) qua đường dẫn: Đăng ký đưa rước học sinh

- Thông tin phản ánh: http://buyttphcm.com.vn/Feedback